MỪNG KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

MỪNG KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

CHÚC MỪNG CA ĐOÀN PHAOLÔ

QUÝ VỊ NHẬN BỔN MẠNG THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ