SỐNG ĐẠO – LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

2021-03-21

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2021-02-21

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2021-02-14

Chúa Nhật 06 Thường Niên

Chúa Nhật 06 Thường Niên

2021-02-07

Chúa Nhật 05 Thường Niên

Chúa Nhật 05 Thường Niên

2021-01-31

Chúa Nhật 04 Thường Niên

Chúa Nhật 04 Thường Niên

2021-03-19

Lễ Kính Thánh Giuse

2021-02-28

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2021-01-24

Chúa Nhật 03 Thường Niên

Chúa Nhật 03 Thường Niên

2021-01-17

Chúa Nhật 02 Thường Niên

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2021-01-10

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

2021-04-11

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

2021-03-07

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2021-01-03

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

2021-01-01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

2020-12-27

Lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia 2020

2021-04-18

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

2021-03-14

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2020-12-25

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

2020-12-24

Lễ Vọng Giáng Sinh

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2020

2020-12-20

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B