SỐNG ĐẠO – LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

2021-09-12

Chúa Nhật 24 Thường Niên

Chúa Nhật 24 Thường Niên

2021-08-15

Chúa Nhật 20 Thường Niên

Chúa Nhật 20 Thường Niên

2021-07-18

Chúa Nhật 16 Thường Niên

Chúa Nhật 16 Thường Niên

2021-06-20

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Chúa Nhật 12 Thường Niên

2021-05-16

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

2021-03-21

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2021-02-21

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2021-02-14

Chúa Nhật 06 Thường Niên

Chúa Nhật 06 Thường Niên

2021-02-07

Chúa Nhật 05 Thường Niên

Chúa Nhật 05 Thường Niên

2021-01-31

Chúa Nhật 04 Thường Niên

Chúa Nhật 04 Thường Niên

2021-09-19

Chúa Nhật 25 Thường Niên

Chúa Nhật 25 Thường Niên

2021-08-22

Chúa Nhật 21 Thường Niên

Chúa Nhật 21 Thường Niên

2021-07-25

Chúa Nhật 17 Thường Niên

Chúa Nhật 17 Thường Niên

2021-06-27

Chúa Nhật 13 Thường Niên

Chúa Nhật 13 Thường Niên

2021-05-30

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

2021-03-19

Lễ Kính Thánh Giuse

2021-02-28

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2021-01-24

Chúa Nhật 03 Thường Niên

Chúa Nhật 03 Thường Niên

2021-01-17

Chúa Nhật 02 Thường Niên

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2021-01-10

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

2021-08-29

Chúa Nhật 22 Thường Niên

Chúa Nhật 22 Thường Niên

2021-08-01

Chúa Nhật 18 Thường Niên

Chúa Nhật 18 Thường Niên

2021-07-04

Chúa Nhật 14 Thường Niên

Chúa Nhật 14 Thường Niên

2021-06-06

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

2021-04-11

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

2021-03-07

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2021-01-03

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

2021-01-01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

2020-12-27

Lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia 2020

2021-09-05

Chúa Nhật 23 Thường Niên

Chúa Nhật 23 Thường Niên

2021-08-08

Chúa Nhật 19 Thường Niên

Chúa Nhật 19 Thường Niên

2021-07-11

Chúa Nhật 15 Thường Niên

Chúa Nhật 15 Thường Niên

2021-06-13

Chúa Nhật 11 Thường Niên

Chúa Nhật 11 Thường Niên

2021-04-18

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

2021-03-14

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2020-12-25

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

2020-12-24

Lễ Vọng Giáng Sinh

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2020

2020-12-20

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B