SỐNG ĐẠO – LỜI CHÚA TRONG THÁNH LỄ

2024-05-19

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

2024-04-21

Chúa Nhật 04 Phục Sinh

2024-03-30

Đêm Thánh Vọng Phục Sinh

2024-03-03

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2024-02-10

Thánh Lễ Tân Niên

2024-01-21

Chúa Nhật 03 Thường Niên

2023-12-31

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

2023-12-17

Chúa Nhật 03 Mùa Vọng

2023-11-19

Chúa Nhật 33 Thường Niên

2023-10-22

Chúa Nhật 29 Thường Niên

2023-09-24

Chúa Nhật 25 Thường Niên

2023-08-27

Chúa Nhật 21 Thường Niên

2023-07-30

Chúa Nhật 17 Thường Niên

2023-07-02

Chúa Nhật 13 Thường Niên

2023-06-04

Lễ Chúa Ba Ngôi

2023-04-30

Chúa Nhật 04 Phục Sinh

2023-04-08

 Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

2023-03-26

 Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2023-02-26

 Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2023-01-29

 Chúa Nhật 04 Thường Niên

2023-01-21

 Thánh Lễ Giao Thừa

2022-08-07

 Chúa Nhật 19 Thường Niên

2022-07-10

 Chúa Nhật 15 Thường Niên

2022-06-12

 Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

2022-05-15

 Chúa Nhật 05 Phục SInh

2022-04-17

 Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục SInh

Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh

2022-04-10

 Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá

2022-03-13

 Chúa Nhật 02 Mùa Chay

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2022-02-20

 Chúa Nhật 07 Thường Niên

Chúa Nhật 07 Thường Niên

2022-01-31

 Lễ Giao Thừa và Tân Niên Nhâm Dần

Lễ Giao Thừa và Tân Niên Nhâm Dần

2022-01-09

 Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

2021-12-25

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

2021-11-21

Chúa Nhật 34 Thường Niên

Chúa Nhật 34 Thường Niên

2021-11-01

Thứ Hai 31 Thường Niên – Lễ Các Thánh

Lễ Các Thánh

2021-10-10

Chúa Nhật 28 Thường Niên

Chúa Nhật 28 Thường Niên

2021-09-12

Chúa Nhật 24 Thường Niên

Chúa Nhật 24 Thường Niên

2021-08-15

Chúa Nhật 20 Thường Niên

Chúa Nhật 20 Thường Niên

2021-07-18

Chúa Nhật 16 Thường Niên

Chúa Nhật 16 Thường Niên

2021-06-20

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Chúa Nhật 12 Thường Niên

2021-05-16

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

Chúa Nhật Chúa Lên Trời

2021-03-21

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2021-02-21

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2021-02-14

Chúa Nhật 06 Thường Niên

Chúa Nhật 06 Thường Niên

2021-02-07

Chúa Nhật 05 Thường Niên

Chúa Nhật 05 Thường Niên

2021-01-31

Chúa Nhật 04 Thường Niên

Chúa Nhật 04 Thường Niên

2024-05-26

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

2024-04-28

Chúa Nhật 05 Phục Sinh

2024-03-31

Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

2024-03-10

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2024-02-11

Thánh Lễ Mùng 02 Tết

2024-01-28

Chúa Nhật 04 Thường Niên

2024-01-01

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

2023-12-24

Chúa Nhật 04 Mùa Vọng

2023-11-26

Chúa Nhật 34 Thường Niên

2023-10-29

Chúa Nhật 30 Thường Niên

2023-10-01

Chúa Nhật 26 Thường Niên

2023-09-03

Chúa Nhật 22 Thường Niên

2023-08-06

Chúa Nhật 18 Thường Niên

2023-07-09

Chúa Nhật 14 Thường Niên

2023-06-11

Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa

2023-05-07

Chúa Nhật 05 Phục SInh

2023-04-09

Đại Lễ Mừng Chúa Phục SInh

2023-04-02

Chúa Nhật 02 Lễ Lá

2023-03-05

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2023-02-05

Chúa Nhật 05 Thường Niên

2023-01-22

Thánh Lễ Tân Niên

2022-08-14

Chúa Nhật 20 Thường Niên

2022-07-17

Chúa Nhật 16 Thường Niên

2022-06-19

Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa

2022-05-22

Chúa Nhật 06 Phục Sinh

2022-04-24

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

2022-04-14

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh

2022-03-20

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2022-02-27

Chúa Nhật 08 Thường Niên

Chúa Nhật 08 Thường Niên

2022-02-02

Lễ Mồng 02 Tết Nhâm Dần

Lễ Mồng 02 Tết Nhâm Dần

2022-01-16

Chúa Nhật 02 Thường Niên

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2021-12-26

Lễ Thánh Gia Thất

Lễ Thánh Gia Thất 2021

2021-11-28

Chúa Nhật 01 Mùa Vọng

Chúa Nhật 01 Mùa Vọng

2021-11-02

Thứ Ba 31 Thường Niên – Lễ Các Linh Hồn

Lễ Các Linh Hồn

2021-10-17

Chúa Nhật 29 Thường Niên

Chúa Nhật 29 Thường Niên

2021-09-19

Chúa Nhật 25 Thường Niên

Chúa Nhật 25 Thường Niên

2021-08-22

Chúa Nhật 21 Thường Niên

Chúa Nhật 21 Thường Niên

2021-07-25

Chúa Nhật 17 Thường Niên

Chúa Nhật 17 Thường Niên

2021-06-27

Chúa Nhật 13 Thường Niên

Chúa Nhật 13 Thường Niên

2021-05-30

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

2021-03-19

Lễ Kính Thánh Giuse

2021-02-28

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2021-01-24

Chúa Nhật 03 Thường Niên

Chúa Nhật 03 Thường Niên

2021-01-17

Chúa Nhật 02 Thường Niên

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2021-01-10

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

2024-06-02

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

2024-05-05

Chúa Nhật 06 Phục SInh

2024-04-07

Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

2024-03-17

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2024-02-18

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2024-02-04

Chúa Nhật 05 Thường Niên

2024-01-07

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

2023-12-24

Thánh Lễ Vọng GIáng Sinh

2023-12-03

Chúa Nhật 01 Mùa Vọng

2023-11-05

Chúa Nhật 31 Thường Niên

2023-10-08

Chúa Nhật 27 Thường Niên

2023-09-10

Chúa Nhật 23 Thường Niên

2023-08-13

Chúa Nhật 19 Thường Niên

2023-07-16

Chúa Nhật 15 Thường Niên

2023-06-18

Chúa Nhật 11 Thường Niên

2023-05-21

Lễ Chúa Thăng Thiên

2023-04-16

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

2023-04-06

Thứ Năm Tuần Thánh

2023-03-12

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2023-02-12

Chúa Nhật 06 Thường Niên

2023-01-23

Thánh Lễ Mùng 02 Tết

2023-01-08

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

2022-07-24

Chúa Nhật 17 Thường Niên

2022-06-26

Chúa Nhật 13 Thường Niên

2022-05-29

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

2022-05-01

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

2022-04-15

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

2022-03-27

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2022-03-02

Thứ Tu Lễ Tro

Thứ Tư Lễ Tro

2022-02-03

Lễ Mồng 03 Tết Nhâm Dần

2022-01-23

Chúa Nhật 03 Thường Niên

Chúa Nhật 03 Thường Niên

2022-01-01

Lễ Đúc Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 2022

2021-12-19

Chúa Nhật 04 Mùa Vọng

Chúa Nhật 04 Mùa Vọng

2021-11-07

Chúa Nhật 32 Thường Niên

Chúa Nhật 32 Thường Niên

2021-10-24

Chúa Nhật 30 Thường Niên

Chúa Nhật 30 Thường Niên

2021-09-26

Chúa Nhật 26 Thường Niên

Chúa Nhật 26 Thường Niên

2021-08-29

Chúa Nhật 22 Thường Niên

Chúa Nhật 22 Thường Niên

2021-08-01

Chúa Nhật 18 Thường Niên

Chúa Nhật 18 Thường Niên

2021-07-04

Chúa Nhật 14 Thường Niên

Chúa Nhật 14 Thường Niên

2021-06-06

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

2021-04-11

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

Chúa Nhật 02 Phục Sinh

2021-03-07

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

Chúa Nhật 03 Mùa Chay

2021-01-03

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh

2021-01-01

Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

2020-12-27

Lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia 2020

2024-06-09

Chúa Nhật 10 Thường Niên

2024-05-12

Chúa Nhật 07 Phục Sinh

2024-04-14

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

2024-03-24

Chúa Nhật Lễ Lá

2024-02-25

Chúa Nhật 02 Mùa Chay

2024-02-09

Thánh Lễ Giao Thừa

2024-01-14

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2023-12-25

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

2023-12-10

Chúa Nhật 02 Mùa Vọng

2023-11-12

Chúa Nhật 32 Thường Niên

2023-10-15

Chúa Nhật 28 Thường Niên

2023-09-17

Chúa Nhật 24 Thường Niên

2023-08-20

Chúa Nhật 20 Thường Niên

2023-07-23

Chúa Nhật 16 Thường Niên

2023-06-25

Chúa Nhật 12 Thường Niên

2023-05-28

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

2023-04-23

Chúa Nhật 03 Phục SInh

2023-04-07

Thứ Sáu Tuần Thánh

2023-03-19

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2023-02-19

Chúa Nhật 07 Thường Niên

2023-01-24

Thánh Lễ Mùng 03 Tết

2023-01-15

Chúa Nhật 02 Thường Niên

2022-07-31

Chúa Nhật 18 Thường Niên

2022-07-03

Chúa Nhật 14 Thường Niên

2022-06-05

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

2022-05-08

Chúa Nhật 04 Phục Sinh

2022-04-16

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

Thứ Bảy Vọng Phục SInh

2022-04-03

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

Chúa Nhật 05 Mùa Chay

2022-03-06

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

Chúa Nhật 01 Mùa Chay

2022-02-13

Chúa Nhật 06 Thường Niên

Chúa Nhật 06 Thường Niên

2022-01-30

Chúa Nhật 04 Thường Niên

Chúa Nhật 04 Thường Niên

2022-01-02

Lễ Chúa Hiển Linh

Lễ Chúa Hiển Linh 2022

2021-12-24

Lễ Vọng Giáng Sinh

Lễ Vọng Giáng Sinh

2021-11-14

Chúa Nhật 33 Thường Niên

Chúa Nhật 33 Thường Niên

2021-10-31

Chúa Nhật 31 Thường Niên

Chúa Nhật 31 Thường Niên

2021-10-03

Chúa Nhật 27 Thường Niên

Chúa Nhật 27 Thường Niên

2021-09-05

Chúa Nhật 23 Thường Niên

Chúa Nhật 23 Thường Niên

2021-08-08

Chúa Nhật 19 Thường Niên

Chúa Nhật 19 Thường Niên

2021-07-11

Chúa Nhật 15 Thường Niên

Chúa Nhật 15 Thường Niên

2021-06-13

Chúa Nhật 11 Thường Niên

Chúa Nhật 11 Thường Niên

2021-04-18

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

Chúa Nhật 03 Phục Sinh

2021-03-14

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

Chúa Nhật 04 Mùa Chay

2020-12-25

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

2020-12-24

Lễ Vọng Giáng Sinh

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh 2020

2020-12-20

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B