NĂM THÁNH MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE

NĂM KÍNH THÁNH GIUSE

Từ ngày 08 tháng 12 năm 2020 đến ngày 08 tháng 12 năm 2021

 

TÔNG THƯ PATRIS CORDE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

NĂM ĐẶC BIỆT THÁNH GIUSE – TRÁI TIM NGƯỜI CHA

 

Giuse - Tong Thu

15 CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ÂN XÁ TRONG NĂM THÁNH GIUSE

 

Sắc Lệnh Các Ân Xá Đặc Biệt Trong Năm Kính Thánh Giuse

 

Giuse - Sac Lenh

Các Ngày và Các Việc Được Ơn Toàn Xá

 

Giuse - On Toan Xa