TRÙNG TU THÁNH ĐƯỜNG

Hình Trùng Tu Thánh Đường – June 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – July 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – August 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – September 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – October 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – November 2021

Hình Trùng Tu Thánh Đường – Jan – Mar 2022

Hình Trùng Tu Thánh Đường – Apr – Aug 2022