BAN THƯỜNG VỤ

 

Linh Mục Chánh Xứ:                                                   Giuse Trần Tập

Linh Mục Phụ Tá:                                                         Dominic Bùi Quyền

Chủ Tịch:                                                                        Giuse Phạm Tạo

Phó Chủ Tịch:                                                                Micae Huỳnh Thanh Huy

Phó Nội Vụ I:                                                                  Đaminh Trần Văn Tam

Phó Nội Vụ II:                                                                 Phêrô Nguyễn Văn Hiệp

Phó Ngoại Vụ:                                                                Phêrô Trần Hữu Hạnh

Thư Ký:                                                                            Anna Nguyễn Thanh Quỳnh

Thủ Quỹ:                                                                         Raymond Đỗ Minh Nghĩa

Giáo Lý & Việt Ngữ:                                                     Anna Cao Xuân Thảo

Ủy Viên Tài Chánh:                                                      Raymond Đỗ Minh Nghĩa

Phụ Tá Ủy Viên Tài Chánh:                                        Theresa Vũ Kim Anh

Ủy Viên Trang Trí:                                                        Giuse Nguyễn Thanh Cần

Ủy Viên Phụng Vụ:                                                       Antôn Trần Trọng Chính

Ủy Viên Kỷ Thuật:                                                        Phêrô Nguyễn Vĩnh Hưng

Ủy Viên Thánh Nhạc:                                                  Giuse Nguyễn Thanh Cần

Ban Tài Sản & Bảo Trì:                                                Phêrô Trịnh Đại Khánh

Ủy Viên Thánh Lễ 4pm:                                              Phêrô Trịnh Đại Khánh