HÀNH HƯƠNG MIDLAND 2024

HÀNH HƯƠNG ĐỀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO CANADA

MARTYRS’ SHRINE – MIDLAND, ONTARIO