PHIẾU XIN LỄ

CẦU CHO CÁC LINH HỒN TRONG THÁNG 11

  Ghi chú:

  Tiền xin Lễ quý vị có thể gởi theo các cách thức dưới đây:
  1) Đặt phong bì trong rổ ở cuối nhà thờ khi tham dự Thánh Lễ.
  2) Gởi phong bì đến Văn Phòng Giáo Xứ.
  3) Gởi “Online” qua trang web của Tổng Giáo Phận Toronto. Xin xem thêm phần “Hướng Dẫn Dâng Cúng Online” trong phần “Dâng Cúng” trên trang web của Giáo Xứ.

  Tất cả các Ý Lễ và Tên các Linh Hồn sẽ được ghi vào Sổ Các Linh Hồn và được đặt trước Bàn Thờ.
  Các Linh Mục và Cộng Đoàn sẽ hiệp dâng cầu nguyện trong các Thánh Lễ của Tháng 11 cho các Ý Lễ đã xin.
  Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ hoặc Linh Mục Chánh Xứ.